خدمات مشتریان

از مهمترین خصوصیات سیستم جامع و کامل تولیدی خدماتی یاپل، پویایی آن در روند منطقی حرکت به سمت اهداف، شناسایی مشکلات، شناسایی عللی که مشکل را به وجود آورده اند و تخصیص منابع برای رفع آنهاست. یکی از اصولی ترین روش هایی که به کار گرفته می شود بررسی ایرادات و مشکلاتی است که از سوی مشتری مطرح می شود تا دائما سیستم بهبود مستمر داشته و بتواند از طریق شواهد و اطلاعاتی که از برون یا درون سیستم بوجود می آید بیشترین استفاده را در شناسایی کاستی ها و تجزیه و تحلیل علل بوجود آورنده آنها نماید. مدیریت یک سازمان باید بین شرکت و مشتریان، تعامل و همکاری برقرار نماید تا نیازمندی های مشتری را به نحو رضایت بخشی تامین نماید.

یکی از روش ها، چگونگی برخورد با سوالات و مشکلاتی است که از طریق مشتریان و از شواهد و اطلاعات برون سازمانی به سیستم منتقل می گردد.
روش های تعامل با مشتریان

واحد بازرگانی مسئولیت ارتباطات فروش و خدمات پس از فروش محصولات را بعهده دارد، لذا این واحد اقدام به دریافت و پیگیری مشکلات مشتریان می نماید.
کلیه مشکلات و عدم انطباقات گزارش شده توسط مشتریان، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار می گیرد. این موارد، اطلاعات با ارزشی را در زمینه انجام بهسازی های لازم در سیستم، فراهم می نماید.
واحد بازرگانی تمامی مساعی خود را بکار می گیرد تا اهمیت و اثر همکاری و تعامل با مشتریان را در کلیه سطوح سازمانی مرتبط با مشتریان، مشخص کند و از طرفی به مشتریان نیز این اطمینان را می دهد کـه همکاری مشتریان سبب ارتقاء ایمنی، بهداشت و کیفیت محصولات خواهد شد.
مواردی که مشتریان مطرح می کنند پس از دریافت بر اساس نوع مورد و ارتباطی که با حیطه عملکردی بخش ها دارد، طبقه بندی می گردد.

پذیرش زعفران مرجوعی

مجموعه یاپل (زعفران رمزیار) در مواردی پس از فروش زعفران، امکان ارجاع آن را برای مشتری پیش بینی نموده است اگر:

کیفیت ظاهری بسته بندی هنگام تحویل به خریدار ، به دلیل صدمات ناشی از حمل و نقل نامناسب از بین رفته باشد.

علت برگشت بعد از فروش زعفران، اشتباه در درخواست کالا از سمت مشتری باشد مشروط بر اینکه درب بسته محتوی زعفران باز نشده باشد.